Skip to content
Vägmärken

Förbudsmärken

Förbudsmärken är viktiga vägskyltar som anger olika typer av förbud i trafiken. Dessa märken är runda med röd kant och en symbol i mitten som visar vad som är förbjudet. De gäller från platsen där märket är uppsatt till nästa korsning, om inget annat anges. Här kommer en utförlig förklaring av olika förbudsmärken och deras betydelse.

Hastighetsbegränsning skylt

Hastighetsbegränsningsskyltar visar den högsta tillåtna hastigheten på en viss vägsträcka. Märket är runt med en röd kant och en siffra i mitten som anger maxhastigheten i kilometer per timme (km/h). Till exempel, en skylt med siffran 50 betyder att du inte får köra snabbare än 50 km/h på den sträckan. Hastighetsbegränsningen gäller tills du kommer till en annan hastighetsbegränsning.

Parkeringsförbud skylt

Parkeringsförbudsmärket visar var det är förbjudet att parkera fordon. Skylten är rund med en röd kant och ett blått fält med ett rött diagonalt streck genom. Det betyder att du inte får parkera ditt fordon på den sträckan.

Omkörningsförbud

Omkörningsförbud innebär att det är förbjudet att köra om andra fordon på en viss sträcka. Skylten är rund med en röd kant och två bilar i mitten, där den ena bilen är röd och den andra är svart. Detta förbud gäller tills ett slutmärke visar att omkörningsförbudet upphör.

Förbud att stanna

Förbud mot att stanna betyder att du inte får stanna ditt fordon alls, inte ens för att lasta eller släppa av passagerare. Skylten är rund med en röd kant och ett blått fält med två röda diagonala streck som bildar ett kryss. Detta förbud gäller ofta på platser där stannande fordon skulle utgöra en fara eller ett hinder.

Förbud mot infart med fordon

Förbud mot infart med fordon innebär att inga fordon får köra in på den aktuella vägen. Skylten är rund med ett gult horisontellt streck på röd bakgrund. Detta märke placeras vid vägar där infart är förbjuden för alla fordon.

Dubbdäcksförbud skylt

Dubbdäcksförbud innebär att det är förbjudet att köra med dubbdäck på den aktuella vägsträckan. Skylten är rund med en röd kant och en bild av ett däck med dubbar överkorsad av en röd linje. Detta förbud gäller ofta i städer för att minska vägslitage och luftföroreningar.

Förbud mot U-sväng

Denna skylt förbjuder att göra en U-sväng på den aktuella vägsträckan. Skylten är rund med en röd kant och en pil som visar en U-sväng med ett rött diagonalt streck över. Detta förbud används ofta vid farliga vägavsnitt där U-svängar skulle kunna orsaka olyckor.

Boggitryck

Begränsat boggitryck betyder att det finns en begränsning för det maximala trycket som en fordons boggi (två eller flera axlar nära varandra) får utöva på vägen. Skylten är rund med gul bakgrund, röd kant och en symbol som visar två hjulaxlar, och en siffra som anger den maximala vikten i ton. Detta förbud är viktigt för att skydda vägar och broar från skador.

Bärighetsklass

Bärighetsklass visar vilken klass av fordon som får köra på en viss väg beroende på dess bärförmåga. Skylten är rund med röd kant och gul bakgrund, med en svart symbol föreställande en tung lastbil med släp och text som anger klassnumret. Detta system används för att säkerställa att tunga fordon inte överbelastar vägar och broar, vilket kan leda till skador och farliga förhållanden.

Förbudsmärken spelar en viktig roll i trafiksäkerheten genom att tydligt visa vad som är förbjudet på olika vägsträckor och vid olika trafikförhållanden. Det är viktigt att alltid följa dessa märken för att undvika olyckor och böter.

Skip to navigation