Skip to content
Vägmärken

Symboler

När du kör bil är det viktigt att förstå olika symboler och vägmärken. Dessa hjälper dig att följa trafikreglerna och köra säkert. Här kommer en förklaring av några viktiga symboltavlor och skyltar som du kan stöta på.

Symboltavla Lastbil

En symboltavla för lastbil visar vilka regler som gäller för lastbilar på en viss väg eller plats. Den används ofta tillsammans med andra vägmärken för att ge mer information. Till exempel kan en hastighetsbegränsning ha en symboltavla som visar att den endast gäller för lastbilar.

Exempel:
Om du ser en hastighetsskylt med en symboltavla för lastbil och siffran 70, betyder det att lastbilar inte får köra snabbare än 70 km/h på den sträckan, även om personbilar kanske får köra snabbare.

Symboltavla Personbil

En symboltavla för personbil fungerar på samma sätt som för lastbilar, men riktar sig specifikt till personbilar. Den används för att klargöra regler som endast gäller för personbilar, såsom parkeringsregler eller hastighetsbegränsningar.

Exempel:
En parkeringsskylt kan ha en symboltavla med en bild på en personbil, vilket betyder att endast personbilar får parkera på den platsen. Lastbilar och andra fordon är inte tillåtna att parkera där.

Symboltavla Rörelsehindrad

Symboltavlan för rörelsehindrade visar att en viss plats eller vägsträcka är reserverad för personer med funktionsnedsättning. Denna symbol används ofta vid parkeringsplatser för att markera att endast fordon med särskilt tillstånd får parkera där.

Exempel:
Vid en parkeringsplats kan du se en symboltavla med en rullstolssymbol. Detta innebär att platsen är reserverad för fordon som transporterar personer med rörelsehinder och som har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hörselskadade Skylt

Skylten är gul och kvadratisk, med svart symbol som visar tre prickar i en cirkel. Den används för att uppmärksamma trafikanter på att det kan finnas personer med hörselnedsättning i området. Detta är viktigt för att öka säkerheten och uppmärksamheten, särskilt i områden där det kan finnas barn eller äldre med hörselproblem.

Synskadade Skylt

Skylten är gul och rektangulär, med svart symbol som visar fem prickar i en rad. Den används för att uppmärksamma trafikanter på att det kan finnas personer med synnedsättning i området. Detta är viktigt för att öka säkerheten och uppmärksamheten.

Exempel:
Om du kör genom ett område och ser en skylt med en öronsymbol, betyder det att du ska vara extra uppmärksam och kanske köra långsammare. Det kan finnas personer i närheten som inte hör trafikljud lika bra och därmed kan vara mer utsatta i trafiken.

Att känna igen och förstå dessa symboltavlor och skyltar är avgörande för säker och laglig körning. De hjälper dig att anpassa din körning efter olika regler som gäller specifika fordon eller personer med särskilda behov. Genom att följa dessa anvisningar bidrar du till en säkrare trafikmiljö för alla.

Skip to navigation